Έργο: Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο δήμο Παύλου Μελά

 

Χρηματοδότηση έργου

Το έργο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο δήμο Παύλου Μελά» εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»,

Άξονας Προτεραιότητας 06: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων,

Επενδυτική Προτεραιότητα 6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου,

Ειδικός Στόχος 6e1: Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,

 

με κωδικό ΟΠΣ: 5029298 και προϋπολογισμό 22.480,00€. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ).

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το έργο θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο 2019 και θα ολοκληρωθεί σε ένα έτος.

 

Ωφελούμενος πληθυσμός

Το σύνολο των κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά, αλλά και πολίτες εκτός Δήμου που ενδιαφέρονται να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Οι δράσεις απευθύνονται, είτε σε μεμονωμένους πολίτες, είτε σε οργανωμένα σύνολα πολιτών, όπως σχολεία, σύλλογοι, κα.

Ομάδα στόχο υψηλής προτεραιότητας αποτελούν:

-τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, καθώς η αξία της προσχολικής αγωγής είναι αδιαμφισβήτητη. Η διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των παιδιών, εκτός από την οικογένεια, συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται από τους φορείς παροχής αγωγής. Αν και από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους τα παιδιά αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντός τους, δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά και την επίδραση που έχουν οι πράξεις και οι επιλογές τους σε αυτό. Μέσα λοιπόν από τις ειδικά σχεδιασμένες δράσεις του προγράμματος θα επιδιωχθεί η επαφή των παιδιών με το περιβάλλον και η δημιουργία και ενίσχυση της οικολογικής τους συνείδησης. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί το υπόβαθρο για τη δημιουργία νέας γενιάς ενεργών εθελοντών.

-οι άνεργοι. Η ανεργία στο Δήμο Παύλου Μελά κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας στόχου έγινε με γνώμονα ότι οι άνεργοι και κυρίως οι μακροχρόνια άνεργοι, αναπτύσσουν αρνητικά συναισθήματα, με επιβαρυντικές για την ψυχική τους υγεία συνέπειες. Παράλληλα, όντας απόντες καιρό από την αγορά εργασίας, υστερούν και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο εθελοντισμός βοηθά τον άνεργο πολίτη στην κοινωνικοποίησή του, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του μέσα από την ενεργή συνεισφορά του, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην απόκτηση νέων γνώσεις και δεξιοτήτων.

-η τρίτη ηλικία, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργούς γήρανσης. Ο εθελοντισμός στην τρίτη ηλικία μπορεί να δώσει το κίνητρο στους ηλικιωμένους να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, προσφέροντας, τόσο στον ίδιο τους τον εαυτό, όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

 

Περιγραφή έργου

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και η προώθηση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Παύλου Μελά. Η σημασία προστασίας του περιβάλλοντος είναι καθοριστική για την υγεία των πολιτών, την οικονομία και την ευημερία της πόλης. Την ίδια στιγμή ο θεσμός του εθελοντισμού συνεισφέρει τις τελευταίες δεκαετίες στην περιβαλλοντική,  οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και η προώθηση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αποτελούν διαρκή προβληματισμό για τις τοπικές αρχές, καθώς επίσης και σταθερό πεδίο δράσης. Η τοπική αρχή θα πρέπει συνεχώς να κινητοποιεί τους πολίτες της, με στόχο να υιοθετήσουν φιλική στάση απέναντι στο περιβάλλον και στην προστασία του, καθώς και να αναλάβουν εθελοντική δράση, αλλά με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο.

Ο Δήμος Παύλου Μελά διαθέτει μεγάλες περιοχές όπου οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τόσο στην αστική, όσο και στην περιαστική ζώνη. Στην αστική περιοχή οι εθελοντές θα κληθούν να συνεισφέρουν στη φύτευση και στη συντήρηση των πάρκων, των σχολικών αυλών και εν γένει των πράσινων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, καθώς και σε προγράμματα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων. Στην περιαστική ζώνη οι εθελοντές αναμένεται να συνδράμουν με την προσφορά τους στην προστασία των δασών, την αναδάσωση εκτάσεων κ.α. Τέλος, οι εθελοντές μέσα από την υλοποίηση της Πράξης και την ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα περιβάλλοντος, αναμένεται να ενισχύσουν την οικολογική τους συνείδηση, υιοθετώντας μία «πράσινη στάση ζωής» για μια βιώσιμη πόλη.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Παύλου Μελά θα απευθύνει, μέσα από μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια, ανοιχτή πρόσκληση προς το σύνολο των πολιτών – κατοίκων του, προκειμένου αυτοί να εγγραφούν στο μητρώο εθελοντών του και να συμμετέχουν στις «πράσινες» δράσεις του. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας και πλατφόρμας εθελοντών ο Δήμος θα κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια να ενημερώσει και να προσελκύσει νέους εθελοντές από το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου. Θα ενισχύσει το υφιστάμενο δίκτυο εθελοντών και θα διοργανώσει δράσεις σχετικές με το αντικείμενο της Πράξης.

 

Σκοπός της Πράξης

Βασικός σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του εθελοντισμού. Επιμέρους στόχοι:

  • Η αύξηση του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος
  • H δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας με τους πολίτες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν εθελοντικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
  • Η ανάδειξη καλών εθελοντικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Η υποστήριξη και ανάδειξη εθελοντικών πρωτοβουλιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, παράλληλα με τα μέτρα πολιτικής και τις πρωτοβουλίες της πολιτείας
  • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των πολιτών

 

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Ενέργεια 1: Ανάπτυξη ιστοσελίδας και σχετικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα  

Ενέργεια 2: Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού διαχείρισης του Μητρώου Εθελοντών

Ενέργεια 3: Επιμόρφωση των εθελοντών του Δήμου

Ενέργεια 4: Διοργάνωση και θεσμοθέτηση ημέρας αφιερωμένης στο περιβάλλον και τον

                      Εθελοντισμό

Ενέργεια 5: Δράσεις δικτύωσης για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και την

                      προώθηση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού

Ενέργεια 6: Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα

                      περιβάλλοντος και εθελοντισμού

 

Αναμενόμενα οφέλη

Τα οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης είναι πολλαπλά και αφορούν κύρια στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και στην προώθηση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Παύλου Μελά. Επιπρόσθετα, στην επίτευξη των στόχων της Πράξης που αφορούν στην  αύξηση του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στη δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας με τους πολίτες,  στην υποστήριξη και ανάδειξη εθελοντικών πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εθελοντών. Ο άμεσα εμπλεκόμενος πληθυσμός θα ωφεληθεί μέσα από τη συμμετοχή του, θα αποκτήσει γνώσεις, θα αναπτύξει δεξιότητες και θα κοινωνικοποιηθεί, ενώ ο λοιπός πληθυσμός θα ωφεληθεί από τη γενικότερη περιβαλλοντική αναβάθμιση η οποία αναμένεται να επέλθει.

Από την υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να ωφεληθεί και ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος θα  σχεδιάσει και θα οργανώσει την πολιτική του για τον εθελοντισμό υπό την εποπτεία μίας οργανωμένης και στελεχωμένης υπηρεσίας και θα αξιοποιήσει εργαλεία (ιστοσελίδα, εφαρμογή για κινητά, βάση δεδομένων), τα οποία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί και μετά την ολοκλήρωση της Πράξης.